Acente Satış Yöneticisi / Ege Bölge

Sompo Sigorta A.S.

 • İzmir
 • Sürekli
 • Tam zamanlı
 • 24 gün önce
Teknolojik altyapısı, müşteri ihtiyaçlarını gözeterek oluşturduğu ürün yelpazesi ve müşteri merkezli hizmet anlayışı ile sektöründe ilklerin de öncüsü olarak ve dünyada 77.400 çalışanı ile faaliyet gösteren Sompo Sigorta, büyüyen ekibinde görev alacak Acente Satış Temsilcisi (Ege Bölge) arıyor.
 • Üniversite mezunuysan,
 • En az 3 yıl sigorta sektöründe satış tecrübesine sahipsen,
 • Sigortacılık elementer branşında teknik veya satış deneyimin varsa,
 • Aktif olarak araç kullanabiliyorsan,
 • Satış ve müşteri odaklıysan,
 • İletişimin kuvvetliyse ve takım çalışmasına yatkınsan,
 • Planlama yapabiliyorsan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
İŞ TANIMI
 • Acente ve müşteri ziyaret hedeflerinin gerçekleştirilmesi,
 • Acente üretim, karlılık ve performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket politikalarının ve stratejilerinin acentelere doğru aktarılması,
 • Yeni acente kazandırılması ve tesis edilmesi.
SOMPO SİGORTA SANA NE SUNUYOR?
 • Hibrit Çalışma Modeli
 • Esnek Yan Haklar Uygulaması
 • Yemek Kartı ve Servis İmkanı
 • Özel Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası
 • Teknoloji ve İletişim Yardımı
 • Şirket Katkılı BES Uygulaması
 • Sompo Sigorta Ürünleri İçin Çalışan İndirimleri
 • Çalışan Destek Programı - Avita
 • Sosyal Kulüpler
 • Sompo Akademi Gelişim ve Eğitim Fırsatları
 • MBA/Yüksek Lisans Desteği
 • Kurumsal Rahat Giyim Uygulaması
 • İşe Adaptasyon Süreci ve Buddy Uygulaması
İlanı Şikayet EtAday KriterleriEğitim Seviyesi Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)Acente Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.br
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI*
brbr
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Sompo Sigorta A.Ş. (“Sompo Sigorta” ya da “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
brbr
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
br
Tarafınıza ait kişisel veriler, Sompo Sigorta tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.
brbr
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
br
Kişisel verileriniz, KVKK'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;
br
 • İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
br
 • Başvurunuzun ve söz konusu pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
br
 • Başvuru sürecinin şirketimizin iç politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi, sonuçlandırılması ve denetimi ile başvurunuza ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi,
br
 • Muhaberat süreçlerinin yürütülmesi,
br
 • Şirket yerleşkelerinde güvenliğin sağlanması amaçlarıyla
br
işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
br
Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan Sompo Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.
brbr
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
br
Sompo Sigorta tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, 2. Madde de belirtilen amaçlarla veya sözleşmesel, mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla başta ana şirketimiz olmak üzere iş ortaklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.
brbr
4. Yurtdışına Veri Aktarımı
br
Sompo Sigorta tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.
brbr
5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
br
Kişisel verileriniz, iş başvuru sürecinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla Sompo Sigorta tarafından e-posta, faks, kariyer siteleri, sosyal medya, matbu form, danışmanlık firmaları, okullar, kamera kayıtları ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
brbr
6. KVKK'nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
br
Sompo Sigorta tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu'nu İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Sompo Sigorta, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.
br
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
br
 • Kişisel verinizin Sompo Sigorta tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
br
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
br
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
br
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
br
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
br
 • KVKK m. 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
br
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
br
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
br
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
brbr
7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
br
Sompo Sigorta nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu ile İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz." class="k-shadow k-radius overflow-hidden mb-3" data-v-35992c40 data-v-395d4fb4>SigortacılıkHakkımızda“Biz Kimiz? Sompo olarak 1888'de Japonya'da kurulduk. Türkiye'deki faaliyetlerimize 2001 yılında başladık. 2003 yılında sigortacılık sektöründe ilkŞirketin Aydınlatma MetniSOMPO SİGORTA A. Ş.ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI*6698 SayıSompo Sigorta A.Ş. İş İlanlarıÖnceki SonrakiAcente Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.Kaydet Başvur
 • SİTE KULLANIMI
 • VERİ POLİTİKAMIZ
 • YARDIM
 • HAKKIMIZDA
 • SOSYAL MEDYA
Kariyer.net ile İş CebinizdeCopyright © 1999-2024 Kariyer.netKariyer.net bir grup şirketidir.-Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17/08/2021 tarih ve 9317662 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Diğer iller için Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26

Kariyer

Benzer iş ilanları

 • Acente Bölge Satış Yöneticisi - İzmir - Antalya

  Sabancı Holding

  • İzmir
  • Antalya
  İLAN DETAY Acente Bölge Satış Yöneticisi - İzmir - Antalya AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Şehir: İzmir İlan Tarihi: 15.03.2024 Genel Nitelikler AgeSA olarak “Mutlu bireyl…
  • 27 gün önce
 • Ege ve Akdeniz Bölge Satış Yöneticisi

  Baumit

  • İzmir
  BAUMIT, Avrupa'nın dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve kuru harçlar konusunda lider şirketidir. 25 ülkede faaliyet gösteren, 100 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Avustury…
  • 22 gün önce
 • Bölge Satış Yöneticisi

  • İzmir
  Söz Grup firmalarımızdan Söz Üretimde Flodex Markamızda İzmir-Manisa Bölge satış yöneticisi olarak, Satış alanında (tercihen FMCG sektöründe) en az 3 yıllık iş deneyimine sahip, …
  • 17 gün önce